1. Definitie

Klant: koper/ huurder/ afnemer van andere diensten, afhankelijk van de overeenkomst die gesloten werd tussen SV-Events en klant.

 1. Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Elke bestelling die SV-Events rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, hetzij via onze vertegenwoordigers of agenten, wordt pas aanvaard, nadat wij ze schriftelijk of per email (zie artikel 14) hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden de tussen SV-Events en klant afgesloten overeenkomsten geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die bovendien de eventuele algemene voorwaarden van de klant vernietigen en vervangen. Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden. Ingeval partijen overeengekomen zijn dat een voorschot wordt betaald, wordt de bestelling pas definitief nadat de onderneming het voorschot heeft ontvangen.

 1. Prijzen

 3.1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van SV-Events, uitgedrukt in Euro, en exclusief B.T.W.

3.2.Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van de klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

3.3. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor SV-Events geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft SV-Events het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan koper door te rekenen.

3.4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden SV-Events op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 1. Betaling

4.1. Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, ten laatste betalen bij afhaal of levering van het materiaal. Bij betaling bij afhaal, kan dit cash of met bancontact gebeuren. Middels afspraak tussen SV-Events en klant, kan de betaling ook gebeuren binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

4.2. Alle aan SV-Events in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens SV-Events op te schorten.

4.3. Indien op enig moment bij SV-Events gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft SV-Events het recht, alvorens (verder) te presteren van de klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die SV-Events, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van SV-Events.

4.4. Bij niet-tijdige betaling is SV-Events van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestellling gerechtigd op betaling van een vergoeding t.b.v. 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.; SV-Events behoudt ten allen tijde het recht op integrale vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

4.5. Bij niet-tijdige betaling is koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan SV-Events een intrest verschuldigd van 1% per maand op het openstaande saldo; voormeld percentage van 1% per maand zal zowel gelden voor de moratoire als de gerechtelijke intrest, de intrest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is, zal aangerekend worden voor een volle maand.

4.6. Indien SV-Events facturen via gerechtelijke weg dient in te vorderen, is klant gehouden alle gerechtskosten te betalen, alsook de kosten en erelonen van haar raadsman voor de gevoerde procedure, ook indien deze meer zouden bedragen dan de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding.

4.7. Indien SV-Events, nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

 1. Transport

Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens de afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd.

 1. Aflevering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1. SV-Events behoudt het eigendomsrecht en de geleverde goederen tot de koper de prijs ervan volledig heeft betaald. Koper draagt het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen. SV-Events zal de klant hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag.

 1. Verzuim/ontbinding

7.1. Indien klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is SV-Events gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van koper, zullen alle overeenkomsten met klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij SV-Events klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is SV-Events gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door klant voldoende zeker is gesteld.

7.3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 6.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van SV-Events op afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is SV-Events gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen SV-Events en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van klant te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde SV-Events in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor klant.

 1. Verzekering

8.1. Indien klant goederen huurt van SV-Events -desgevallend als onderdeel van een dienstenovereenkomst- is klant gehouden voor de gehuurde goederen een verzekeringspolis “alle risico’s” (diefstal en schade) af te sluiten vóór ingang van de effectieve huurperiode.

8.2. Indien klant deze verzekering niet afsluit, is zij gehouden SV-Events 7 dagen voor ingang van de effectieve huurperiode hieromtrent in te lichten. Indien de overeenkomst minder dan 7 dagen voor ingang van de effectieve huurperiode werd afgesloten, licht klant SV-Events onverwijld in omtrent het niet afsluiten van de verzekering.

8.3 De waarde van het materiaal vermeld op de offerte of optiebon, is slechts ter indicatie. Aan dit bedrag kunnen geen rechten of plichten worden verleend.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Klant is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurtijd zijn ontstaan, zelfs deze die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De schade wordt minimaal begroot op de huidige nieuwwaarde van het product. Tijdens de periode die noodzakelijk is om het beschadigde of verloren product te herstellen of vervangen, zal de huurperiode voor de klant blijven doorlopen.

9.2 Indien de klant het materiaal op een andere persoon/vennootschap laat factureren, of het materiaal wordt opgehaald door een andere persoon dan de besteller, zal de afhalende persoon steeds mede verantwoordelijk zijn voor eventuele schade, verlies of diefstal van het materiaal. Hiervoor wordt er aan elke persoon die materiaal komt afhalen steeds een identiteitskaart gevraagd ter legitimatie.

 1. Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op.

 1. Staat van de gehuurde goederen

Door het in ontvangst nemen van de goederen verklaart de klant zich automatisch akkoord dat hij deze goederen in goede staat en zonder zichtbare schade heeft ontvangen. Indien er reeds schade is vastgesteld bij het uitleveren van het materiaal, dient de klant dit te melden, en op de leverbon aan te duiden. Indien de goederen per koerierdienst worden geleverd, dient de klant binnen de 3u na het ontvangen van het materiaal eventuele schade op te lijsten, en SV-Events hiervan zowel telefonisch als per e-mail over te informeren. Na het terug brengen van het materiaal (binnen kantooruren) heeft SV-Events 24u tijd om te controleren of er eventuele zichtbare of onzichtbare schade heeft voorgedaan. SV-Events zal bij eventuele schade de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De waarde van de schade wordt door SV-Events vastgesteld. Indien de hoogte van dit bedrag betwist wordt door klant, kan hij steeds op eigen kosten een onafhankelijk expert inschakelen voor een tegenexpertise.

 1. Klachten

SV-Events is niet gebonden door de eventuele door hemzelf, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering indien hij aantoont dat: – bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn, – deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of – de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument. Klant moet SV-Events op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming, binnen twee maanden vanaf de dag waarop de deze het gebrek heeft vastgesteld.

 1. Annuleringen

SV-Events en koper komen uitdrukkelijk overeen dat indien klant de bestelling annuleert ten laatste 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode, behoudt SV-Events het recht om 25% van het ordersaldo als annulatie vergoeding in rekening te brengen. Indien de klant de bestelling minder dan 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, behoudt SV-Events het recht om 50% van het ordersaldo als annulatie vergoeding in rekening te brengen. Indien SV-Events door annulering van een bestelling door de klant meer schade lijdt dan het percentage voorzien in het eerste lid, is zij ten allen tijde gerechtigd vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen, ook boven 25 % van de overeengekomen prijs.

 1. Hoofdelijkheid

Indien verschillende klanten samen een overeenkomst aangaan met SV-Events, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover SV-Events. De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze klanten. Door de ondertekening van de bestelbon verbindt elke ondertekenaar zich hoofdelijk en ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid tot de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1. Het is SV-Events toegestaan de in enige overeenkomst met klanten omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van SV-Events worden overgedragen zal SV-Events de klant voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. SV-Events is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

14.2. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SV-Events.

 1. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen SV-Events en klant.

 1. Bevoegde rechtbank

Geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank eerste aanleg  – afdeling Turnhout.

 1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Door de bestelling, het akkoord met de prijsofferte, de in ontvangstname van de gehuurde goederen of de aanvaarding van de factuur wordt de klant geacht de volgende algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Afwijkende bedingen dienen ongeacht het factuurbedrag schriftelijk te worden vastgesteld